fbpx

Projektowanie karafki XO

Modelowanie 3D karafki w ZW3D CAD/CAM

Projektowanie karafki XO

Czas spotkania z przyjaciółmi jest zawsze niezwykłym czasem. Wspólne rozmowy, żarty i spożywanie trunków na długo zapadają w pamięć. Świętuj te chwile razem z piękną, szklaną karafką!

Przykładowa karafka, która będzie projektowana 3D w ZW3D CAD/CAM

Rysunek 1. Gotowa grafika.

Krok 1.

Wstaw szkic1 na płaszczyźnie XZ i narysuj pół elipsy o wymiarach 160 x 110 mm tak jak pokazano na rysunku 2 – krok 1.

Krok 2.

 Stwórz nową płaszczyznę1 odsuniętą od XZ o 16 mm. Wstaw szkic2 na tej nowo utworzonej płaszczyźnie, narysuj pół elipsy o wymiarach 100 x 80 mm (rysunek 2 – krok 2).

Krok 3.

Odbij lustrem szki2, utworzony w poprzednim kroku, wykorzystując płaszczyznę XZ jako płaszczyznę odbicia (rysunek 2 – krok 3).

Odbicie lustrzane szkicu 2D w ZW3D CAD/CAMRysunek 2. Krok 1-3.

Krok 4.

Zaznacz płaszczyznę YZ i narysuj na niej szkic3. Punkty referencyjne i ich zaznaczenie pokazane jest na poniższym rysunku 3. Pamiętaj, aby w punkcie początku i końca krzywej punktowej nadać styczność.

Rysowanie szkicu na płaszczyźnie YZ w ZW3D CAD/CAM Rysunek 3. Tworzenie punktów referencyjnych i krzywej punktowej.

Krok 5.

Zaznacz płaszczyznę XY, aby narysować szkic4. Zdefiniuj punkty referencyjne, a następnie narysuj łuki pokazane na rysunku 4 po lewej stronie. Po wykonaniu tych czynności szkic jest gotowy, zobacz rysunek 4 po prawej stronie.

  Modelowanie 3D karafki w ZW3D CAD/CAMRysunek 4. Szkic 4 na płaszczyźnie XY.

Krok 6.

 Utwórz powierzchnię przy pomocy polecenia Siatki Krzywej UV.

Modelowanie 3D karafki w ZW3D CAD/CAMRysunek 5. Utworzenie powierzchni przy pomocy Siatki krzywej.

Krok 7.

Narysuj szkic5 na płaszczyźnie XZ (zobacz rysunek 6).

Projektowanie CAD karafki w ZW3D CAD/CAMRysunek 6. Szkic z wykorzystaniem szyku kołowego.

Krok 8.

Teraz utwórz krawędzie końcowe pokazane poniżej, używając polecenia Krzywa z krawędzi.

Modelowanie 3D karafki - użycie polecenia Krzywa z krawędziRysunek 7. Utworzenie krawędzi końcowych.

Krok 9.

Podziel teraz powierzchnię przy pomocy nowo narysowanego szkicu i usuń niepotrzebne części tak, aby pozostawić małe powierzchnie – patrz rysunek 7.

Modelowanie 3D trzonu karafki w ZW3D CAD/CAMRysunek 8. Podział powierzchni krzywymi szkicu.

Krok 10.

Narysuj szkic6 na płaszczyźnie XZ – rysunek 9 po lewej stronie. Narysuj szkic7 (rysunek 9 po prawej stronie) na płaszczyźnie odniesienia Płaszczyzna1, a następnie odbij lustrem względem XZ.

Rysowanie szkicu na płaszczyźnie XZ i jej odbicie w ZW3D CAD/CAMRysunek 9. Szkic 6 i 7.

Krok 11.

Skorzystaj z polecenia Siatka krzywej UV, aby utworzyć powierzchnie. Zszyj wszystkie powierzchnie – rysunek 10.

Poleceni sitaka krzywej UV w ZW3D CAD/CAMRysunek 10. Utworzenie i zszycie powierzchni.

Krok 12.

Stwórz szkic8 na płaszczyźnie XY, wymiary pokazano na rysunku 11 po lewej stronie. Następnie wyciągnij szkic ustawiając odpowiednio start i koniec na 6 mm i -8 mm. Kąt pochylenia ustal na 16 stopni.

Tworzenie szkicu na płaszczyźnie XY w ZW3D CAD/CAMRysunek 11. Szkic8 oraz jego wyciągnięcie.

Krok 13.

Stwórz szkic9 na płaszczyźnie XZ o wymiarach podanych na rysunku poniżej. Następnie wyciągnij ten szkic, z zaznaczoną odpowiednią opcją wyciągania, aby wyciąć podcięcie w bryle.

Tworzenie szkicu na płaszczyźnie XZ w ZW3D CAD/CAMRysunek 12. Szkic9 oraz jego wyciągnięcie z opcją Usuń.

Krok 14.

Wstaw szkic10 na płaszczyźnie XZ, taki jak podano na rysunku 13 po lewej stronie. Wyciągnij utworzony szkic, aby uzyskać powierzchnię.

Wstawianie szkicu na płaszczyźnie XZ Rysunek 13. Szkic10 i wyciągnięcie w celu uzyskania powierzchni.

Krok 15.

Przytnij przy pomocy utworzonej powierzchni kształty pokazane na rysunku 14.

Przycinanie kształtów na powierzchni modelu 3D w ZW3D CAD/CAMRysunek 14. Przycięcie podstawy i góry butelki.

Krok 16.

Wstaw nowy szkic11 na płaszczyźnie XY i narysuj kształt pokazany na rysunku 15. Następnie zrzutuj ten szkic na górną powierzchnię podstawy butelki.

Rzut szkicu na górną podstawę karaki w ZW3D CAD/CAMRysunek 15. Szkic11 i jego rzutowanie.

Krok 17.

Używając krawędzi ścian i rzutowanych krzywych zdefiniuj Łatę MES. Postępuj jak na rysunku 16.

Definiowany łaty MES w ZW3D CAD/CAMRysunek 16. Definiowanie Łaty MES.

Krok 18.

Dodaj zaokrąglenie o promieniu 0.5 mm do bazowego kształtu. Następnie stwórz 3 mm zaokrąglanie na kształcie butelki.

Dodawanie zaokrąglenia do bazowego kształtu w ZW3D CAD/CAMRysunek 17. Dodawanie zaokrągleń.

Krok 19.

Wstaw szkic12 na płaszczyźnie XZ i narysuj kształt pokazany na rysunku 18. Obróć go tworząc bryłę i dodając ją do kształtu butelki. Dodaj zaokrąglenie o promieniu 1 mm. Poniżej pokazany wynik tej operacji.

Dodawanie zaokrągleń w ZW3D CAD/CAMRysunek 18. Tworzenie szyjki butelki.

Krok 20.

Utwórz skorupę z kształtu butelki, jako otwartą ścianę zaznacz górną powierzchnię szyjki.

Tworzenie otwartej ściany w ZW3D CAD/CAMRysunek 19. Tworzenie skorupy o grubości 1 mm.

Krok 21.

Utwórz dwie nowe płaszczyzny odniesienia przez odsunięcie płaszczyzny XY o 96 mm i 104 mm. Stwórz dwa szkice, na każdej z płaszczyzn, a następnie narysuj dwa ośmiokąty. Okręgi opisane na tych wielokątach mają odpowiednio 20 mm i 12.6 mm.

Tworzenie ośmiokątów na bazie okręgu w ZW3D CAD/CAM

Rysunek 20. Tworzenie ośmiokątów.

Krok 22.

Użyj wyciągnięcia po profilach, aby utworzyć następujące kształty. Kierunki wektorów powinny być skierowane w tą samą stronę.

Wyciągnięcie po profilach w ZW3D CAD/CAMRysunek 20. Tworzenie ośmiokątów.

Krok 23.

Użyj 3 punktowej płaszczyzny, aby utworzyć nową płaszczyznę odniesienia. Następnie powtórz ją szykiem kołowym.

Trzy punktowa płaszczyzna w ZW3D CAD/CAMRysunek 21. Tworzenie nowej płaszczyzny odniesienia.

Krok 24.

Przy pomocy utworzonych płaszczyzn przytnij kształt korka. Następnie stwórz szkic i obróć go tworząc podstawę korka. Na końcu dodaj zaokrąglenia według własnego uznania.

Przycinanie korka karafki w ZW3D CAD/CAM

Rysunek 22. Przycinanie, tworzenie podstawy korka i dodawanie zaokrągleń.

Krok 25.

Zaprojektuj swoje własne logo!

Dodawanie logo na modelu 3D w ZW3D CAD/CAM

Rysunek 23. Logo ZW3D.

Jak szybko zaprojektować dowolny produkt przy pomocy ZW3D? Po powyższym przykładzie widać, co oferuje program. Od płaszczyzn odniesienia, przez szkice wyciągane do powierzchni lub brył, aż po modelowanie hybrydowe – płynne przechodzenie z powierzchni na bryłę i odwrotnie. Oprócz tego do dyspozycji pozostaje wiele drobnych, bardzo przydatnych funkcji: wyciągnięcie po profilach, siatka krzywych UV lub łata MES. Dzięki ZW3D zaprojektujesz każdy swój pomysł!