fbpx

Tworzenie szablonu tabeli BOM

Tabela BOM w ZW#D CAD/CAM

Wprowadzanie tabeli BOM z pliku

Jeżeli nie chcemy za każdym razem wybierać, jakie zmienne mają być wprowadzane do tabeli BOM, możemy stworzyć gotowy szablon naszej tabeli.

Uwaga! Tabela BOM, którą stworzymy jest w istocie szablonem, więc nie będziemy mieli możliwości wyedytowania tabeli przy pomocy funkcji Edytuj Tabele!

Żeby stworzyć plik naszej tabeli BOM, otwieramy dokumentację 2D i wybieramy Tabela BOM.
Następnie zaznaczamy opcję Format z pliku i klikamy przycisk Edytuj format BOM…
Otworzy się nam okno z szablonem tabeli i opisem edycji.

Wszystkie wiersze zaczynające się od kratki # są wierszami opisującymi funkcje i nie są brane pod uwagę przy tworzeniu tabeli.

Opis poszczególnych elementów tabeli:

# BOM Format

# Set base point {left_bottom, right_bottom, left_top, right_top}
TBL_ORIGIN = right_top

Jest to punkt wstawienia tabeli (nie przejmujemy się tą opcją, ponieważ podczas wstawiania tabeli i tak pojawia się nowe okno z określeniem punktu wstawienia, które jest nadrzędne względem tej opcji).

# Set attribute name for sorting
TBL_SORT_KEY = Index
# Set the beginning of the list {top, bottom}
ROW_BEGIN = top

Ustaw atrybut po którym będą sortowane element w tabeli.
Index – numer porządkowy elementu
Ustaw początek listy {góra, dół}

# Set height of row (real row height / text height)
ROW_HEIGHT = 2.0

Ustaw wysokość wiersza (realna wysokość wiersza/wysokość tekstu)

Wzór wstawiania poszczególnych kolumn:

# COL[id] = “title”
# width = 15 (width of column in millimeters)
#
# attrib = label/attribute name

Kolumna[numer] = “tytuł” (Tutaj wpisujemy nazwę kolumny, która będzie wyświetlana w tabeli)
Szerokość = 15 (szerokość kolumny w milimetrach)
Właściwość = etykieta/nazwa właściwości (nazwa atrybutu, który ma być wprowadzony do tabeli)

Nazwy atrybutów:
# {“Name” – Name of the part [Nazwa części]
# “Number” – Part Number [Numer części]
# “Supplier” – Part Supplier [Dostawca części]
# “Designer” – Part Designer [Projektant części]
# “Manager” – Part Manager [Menadżer części]
# “Cost” – Cost of the part [Koszt części]
# “Class” – CAM class of the part} (Part Attributes form) [Kategoria klasy CAM części (Formularz Właściwości Części)]
# {“Material” = Material of part [Materiał części]
# “Part_Density” – Density of part} (Material Attributes form) [Gęstość części (Formularz Właściwości Materiału)]
# {“Part_Mass” – Mass of part [Masa części]
# “Part_Volume” – Volume of part [Objętość części]
# “Part_Area” – Surface area of part} (Mass Properties form) [Pole powierzchni części (Formularz Właściości Masy)]
# {“Index” – ordinal number assigned to part during BOM generation} [numer porządkowy przypisany do części podczas generowania BOM]
# {“Quantity” – Number of instances of a part} [Liczba sztuk]
# {name of user-defined attribute} (Part Attributes form) [Atrybut zdefiniowany przez użytkownika (Formularz Właściwości Części)]
# {name of user-defined variable} [Zmienna zdefiniowana przez użytkownika]
# {name of user-defined variable generated by an ‘Inquire’ operation} [Zmienna zdefiniowana przez użytkownika generowana przez operację Badaj]
#
# Note: All of the attributes except for the last 3 (which are all
# user-defined) must be specified exactly as shown with the
# English keyword.

Uwaga! Wszystkie atrybuty oprócz 3 ostatnich (które są zdefiniowane przez użytkownika) muszą zostać wprowadzone dokładnie jak pokazano, czyli po angielsku.

#
Dodatkowe opcje:
# align = {center(*), left, right} (alignment of the column)
wyrównanie = {środek, lewo, prawo} (wyrównanie kolumn)
#
# align_title = {center(*), left, right}
# (alignment of the column in title row)
Wyrównanie tytułu = {środek, lewo, prawo}
(wyrównanie kolumn w wierszu tytułowym)
#
# font_type = {proportion(*), fixed}
Typ czcionki = {proporcjonalna, stała}
#
# capital = {no(*), first, all}
# (first: capitalize first character only)
# (all : capitalize all characters)
Wielka litera = {nie, pierwsza, wszystkie}
(pierwsza: tylko pierwsza litera jest wielka)
(wszystkie: wszystkie litery są wielkie)

Opcje oznaczone gwiazdką są opcjami domyślnymi.

Tworzymy naszą tabelę:

COL[1] = Numer
width = 10
attrib = Index
END_COL

COL[2] = Nazwa
width = 45
attrib = Name
capital = all
END_COL

COL[3] = Masa
width = 35
attrib = Part_Mass
align = left
font_type = fixed
END_COL

COL[4] = Objętość
width = 25
attrib = Part_Volume
END_COL

COL[5] = Materiał
width = 25
attrib = Material
END_COL

COL[6] = Koszt
width = 25
attrib = Cost
END_COL

COL[7] = Wymagane
width 25
attrib = Quantity
END_COL

Jak widać, nie musimy używać wszystkich dostępnych opcji, ponieważ niektóre (oznaczone gwiazdką na formularzu) są ustawiane domyślnie i wprowadzamy je tylko, gdy chcemy mieć ustawienia inne niż domyślne.
Należy pamiętać o tym, że każda kolumna musi się rozpoczynać od COL[numer porządkowy kolumny] i kończyć na END_COL.

A oto rezultat wprowadzenia naszej tabeli:

Tabela BOM w ZW3D CAD/CAM

Oczywiście możemy stworzyć sobie kilka plików formatu tabeli BOM i zapisać je pod różnymi nazwami. W tym celu podczas edycji formatu BOM klikamy zapisz, przechodzimy do ścieżki C:/Użytkownicy/Nazwa Użytkownika/AppData/Roaming/ZW3D 2013 Plk, zmieniamy typ pliku z .txt na wszystkie pliki. Klikamy w plik _BomFormat, wpisujemy swoją nazwę i zatwierdzamy. Teraz podczas wprowadzania tabeli BOM, nie musimy edytować formularza dla zmian, tylko wybieramy sobie plik z gotową tabelą.

Autor: Bartosz Medyński.