fbpx

Projektowanie modelu o stycznych ścianach

Styczne w ZW3D CAD/CAM

ZW3D CAD: Jak zaprojektować detal o stycznie łączonych ścianach?

Podczas procesu konstrukcji jakość powierzchni jest bardzo ważna. Jak zaprojektować płynne przejścia między powierzchniami w ZW3D? Poruszone zostaną następujące problemy:
– tworzenie stycznej krzywej 3D
– dzielenie powierzchni detalu
– tworzenie stycznej powierzchni
– sprawdzenie jakości powierzchni
W tym artykule zostanie przedstawiony krok po kroku proces budowania modelu ze stycznymi łączeniami.

styczneKrok 1: Narysuj krzywe na szkicu, a następnie wykorzystaj je do utworzenia powierzchni.
Na początek utworzymy szkic na płaszczyźnie XY. Rysujemy elipsę o wymiarach 280 mm x 210 mm.
Następnie dodamy drugi szkic na płaszczyźnie YZ. Wstawiamy półokrąg o promieniu 40 mm ze środkiem zlokalizowanym na elipsie z szkicu pierwszego.
Wstawiamy kolejny, trzeci szkic – tym razem na płaszczyźnie XZ. Rysujemy półokrąg o promieniu 20 mm i ze środkiem na elipsie.
Na koniec dodajmy 2 szkice na płaszczyźnie XY. Na pierwszym ysujemy ćwiartkę elipsy, której końce znajdują się na zrzutowanych szkicach 2 i 3, na drugim postępujemy analogicznie.

styczne 1Krok 2: Wyciągnij szkic 2, 3, 4 i 5 na -5 mm aby utworzyć ściany do dalszej pracy.

styczne 2Krok 3: Utwórz powierzchnię za pomocą polecenia Siatka krzywej. Ciągłość we wszystkich przypadkach ustawiamy na G1, co oznacza styczne połączenie z sąsiadującymi ścianami. Po zatwierdzeniu polecenia wcześniej utworzony ściany mogą zostać usunięte.

styczne 3Krok 4: Wstaw szkic na płaszczyźnie XZ. Narysujmy ćwierć koła o promieniu 18 mm. Wychodzimy ze szkicownika i wyciągamy krzywą na 10 mm. Powstała powierzchnia również posłuży do wyznaczenia styczności. Jak utworzyć płynnie przechodzącą z jednej powierzchni w drugą? Bardzo ważne jest utworzenie odpowiednich krzywych prowadzących.

styczne 4

Krok 5: Wywołaj polecenie Krzywa połączona aby utworzyć styczne przejście między punktami na krawędziami.

styczne 5styczne 6Krok 6: Wstaw kolejny szkic na płaszczyźnie XY. Najpierw wybierz krzywe połączone jako odniesienie. Narysuj poziomą linię zakończoną w krańcu geometrii odniesienia. Zmień jej typ na geometrię konstrukcyjną. Następnie narysuj łuk przechodzący przez końce linii odniesienia i styczny do poziomej.

styczne 7Krok 7: Wyciągnij łuk poleceniem Wyciągnięcie. Potem użyj tej ściany do przycięcia powierzchni utworzonej przez siatkę krzywych.

styczne 8Krok 8: Wyciągnij krzywą połączoną w ściany tak jak w drugim kroku. Następnie użyj polecenia Siatka krzywych aby utworzyć ścianę. Pamiętaj, aby ustawić ciągłość na G1.

styczne 9Krok 9: Usuń zbędne ściany i zszyj powierzchnie wykonane poleceniem Siatka krzywych. Następnie odwróć kierunek ściany i wykonaj odbicie lustrem, aż do uzyskania kompletnego modelu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to ponownie zszyj model.

styczne 10Krok 10: Ukryj krawędzie modelu aby zobaczyć ciągłość modelu. Użyj polecenia Analizuj ściany aby sprawdzić jakość powierzchni. Rezultat widoczny jest poniżej.

styczne 11

Bazując na powyższych krokach można zamodelować powierzchnię o wysokiej jakości, wykorzystując podstawowe operacje z ZW3D CAD/CAM.